Carita-Carita Sunda

1.  SUBALI

 “Saalus-alusna Jelema Nyaéta Jelema Anu Méré Mangpaat ka Sasama”

Kacaritakeun Subali dibabarkeun ngaliwatan buuk indungna, kukituna dibéré ngaran Bali atawa Subali. Sanggeus déwasa, Subali jadi raja bangsa Wanara di Karajaan Kiskénda, sedengkeun Sugriwa minangka wawakilna.

Subali sarta Sugriwa nyaéta sapasang Wanara kembar anu dilahirkan ku saurang ibu, tapi béda bapa. Duanana pada-pada putra déwa. Subali nyaéta putra Indra, sedengkeun Sugriwa mangrupa putra Surya.

Subali sarta Sugriwa  lahir ka dunya normal siga nu sejen,  miboga ngaran Guwarsi jeung Guwarsa. Maranéhanana ngabogaan lanceuk awéwé ngaranna Anjani. Tiluanana mangrupa anak Resi Gotama sarta Déwi Indradi anu cicing di Pertapaan Agrastina.

Dina hiji poé Anjani, Guwarsi, sarta Guwarsa guntreng marebutkeun cupu  indungna anu kacida éndahna.  Éta hal dipikanyaho ku Gotama. Indradi ogé digeroan sarta ditanya ti mana éta cupu  asalna. Gotama sabenerna nyaho lamun  éta cupu téh barang kahyangan milik Batara Surya anu ngaranna Cupumanik Astagina. Indradi anu sieun cicing teu daék némbalan. Gotama anu ambek alatan ngarasa dihianatan ngutuk  pamajikanana jadi tugu.  Manéhna tuluy ngalungkeun  eta tugu jauh pisan, nepi ka murag di perbatasan Karajaan Aléngka.

Sanajan kaleungitan indung, katilu anak Gotama tetep waé ngaributkeun Cupu Astagina. Gotama ogé miceun éta barang  buni pisan.Taya nu nyahoeun sasaha ogé, Cupu Astagina murag di hiji lahan kosong sarta robah jadi talaga. Guwarsi sarta Guwarsa barang nepi kai deukeut éta talaga  gura-giru nyeburkeun diri rék néangan cupu anu  murag ka jero éta talaga. Sabot kitu duanana robah wujud jadi wanara. Anjani anu kakara anjog ngarasa kapanasan. Manéhna ogé sibeungeut  ngagunakeun cai  talaga.  Balukarna, beungeut sarta leungeunna robah jadi beungeut sarta leungeun wanara.

Anjani, Guwarsi, sarta Guwarsa ngadep Gotama jeung ngarasa hanjelu. Tiluanana ogé diparéntahkeun pikeun tapa mencilkeun diri. Anjani tapa di Talaga Madirda.  Jaga manéhna papanggih jeung Batara Guru sarta nampa saurang putra ngaranna Hanoman. Guwarsi sarta Guwarsa anu geus ganti ngaran jadi Subali sarta Sugriwa unggal tapa di Gunung sarta Leuweung Sunyapringga. Éta tilu anak Gotama téh indit ka tempat tujuan séwang-séwangan. Luyu jeung  bapa maranéhanana, Anjani tapa jeung  dibuligir kawas bangkong, Subali ngagantung  dina   tangkal kawas  kalong, sedengkeun Sugriwa ngangkat sukuna kawas  uncal.

Subali panggih jeung Rahwana raja bangsa Raksasa ti Karajaan Alengka.  Maranéhanana  kungsi tarung alatan Rahwana datang pikeun ngelehkeun  Karajaan Kiskenda. Tapi dina éta patarungan Rahwana éléh. Rahwana saterusna guguru ka Subali. Rahwana anu calakan sandiwara ngayakinkeun Subali yén dirina geus tobat.  Subali ogé ngajarkeun Aji Pancasunya ka Rahwana. Manéhna ogé sok nasehatan Rahwana sangkan ngagunakeun élmu kasebut di jalan kebenaran.

Rahwana anu geus nampa élmu kakara boga niat nuluykeun  pikeun ngawasa dunya. Leuwih tiheula manéhna satekah polah nyingkahkeun Subali anu dianggapna minangka panghalang. Manéhna ogé ngirimkeun gandekna  anu ngaranna Marica pikeun nyamar minangka ladén Tara. Éta ladén palsu jelmaan Marica  datang sarta ngalaporkeun ka Subali yén Tara saban poé disiksa Sugriwa.  Sugriwa ogé ngungkit-ngungkit  ngaran Subali unggal  nyiksa Tara. Subali ambek ngadéngé éta laporan. Manéhna ogé ngadatangan Sugriwa di Kiskenda. Sugriwa nyerang  tanpa ampun. Awakna dialungkeun nepi ka murag sarta kacepét  dina sapasang tangkal asem kembar di penclut Gunung Reksyamuka. Subali saterusna cicing di Karajaan Kiskenda sarta nikah ka Tara saterusna lahir Anggada.

2. RAMAYANA

Prabu Dasaratha ti nagari Ayodya ngabogaan opat putra; Rama, Bharata, Laksmana sarta Satrughna. Mangka hiji poé saurang resi ngaranna Wiswamitra nyungkeun bantuan Sri Paduka Dasaratha pikeun nulunganana ngaleupaskeun patapaanna tina serangan para buta.Mangka Rama sarta Laksamana indit.

Di pertapaan, Rama sarta Laksmana maéhan  kabéh buta sarta saterusna maranéhanana nuju nagari Mithila  di mana diayakeun hiji sayembara.Saha meunang bias meunang putri raja ngaranna Sita.Para peserta dititah mentangkeun gondéwa anu nyaksian lahiran Sita.Teu saurang ogé kajaba Rama, mangka maranéhanana ogé nikah sarta tuluy balik ka Ayodya.

Di  Ayodya Rama hiji poé baris disiapkeun pikeun nganobatkeun  raja, alatan manéhna nyaéta putra cikal.Tapi Kaikeyi, salah saurang pamajikan raja Dasaratha anu béda ibu Rama berakta yén sri baginda kungsi jangji yén Bharata anu baris jadi raja. Mangka sanajan  beurat haté raja Dasaratha ngabulkeun  alatan memang kungsi jangji kitu.Saterusna Rama, Sita sarta Laksmana indit ninggalkeun karaton. Selang sawatara lila, raja Dasaratha maot sarta Bharata néangan maranéhanana. Manéhna ngarasa henteu pantas jadi raja sartaménta Rama pikeun balik.Tapi Rama nampik sarta mere saldalnya (basaSansekerta: pâduka) ka Bharata minangka lambing kakawasaanana.
Relief Sita anu diculik.Relief ieu aya di Candi Prambanan, Jawa Tengah.
Mangka Rama, Sita sarta Laksmana aya di leuweung Dandaka. Di ditu aya saurang raksasi ngaranna Surpanakha anu murag asih ka Laksmana sarta manéhna nyamur jadi wanoja geulis.Tapi Laksmana teu junun dibujuk nyasarta malahan pamustunganana tungtung irungna potong.Surpanakha ambek sarta ngadu ka lanceukna sang Rahwana (Rawana) sarta ngolo pikeun nyulik Sita sarta rék dipigarwa. Pamustunganana Rahwana ngajurungan  Marica, saurang buta pikeun nyulik Sita.Tuluy Marica nyieun tipuan sarta nyamur jadi uncal ema sanu éndah.Sita kataji sarta ménta salakina pikeun néwakna.Rama ninggalkeun Sita babarengan Laksmana sarta indit ngudag si uncal emas.Si uncal emas pohara kesit sarta teu bias ditéwak, pamustunganana Sri Rama kaluman sarta manah éta uncal.Si uncal emas ngajerit kanyenyerian robahjadi deui  jalma buta sarta paéh.Sita anu aya di kejauhan mikir anu ngajerit nyaéta  Rama sarta ngajurungan  Laksamana néanganana.Laksmana nampik tapi pamustunganana daék sanggeus diééra sarta dituduh Sita yén manéhna haying ngabogaanana. Pamustunganana Sita diancik sorangan sarta bias diculik ku Rahwana.

Gorowokan Sita kadéngé ku manuk Jatayua nu kungsi babaladaqn jeung prabu Dasaratha sarta manéhna usaha nulungan Sita.Tapi Rahwana leuwih kuats arta bias ngéléhkeun Jatayu. Jatayu anu sakarat masih bias laporan  ka Rama sarta Laksmana yén Sita dibawa ka Léngka, karajaan Rahwana.

Saterusna Rama sarta Laksmana néangan karajaan ieu.Di hiji wewengkon maranéhanana paamprok    jeung monyét-monyét sarta hiji raja monyét ngaranna Bali anu nyulik pamajikan lanceukna.Pamustunganana Bali bias dibunuh sarta pamajikanana  dipulangkeun ka Sugriwa sarta Sugriwa daék mantuan Rama. Pamustunganana kalayan pitulung bala soldadu monyét anu dipingpin  ku Hanuman, maranéhanana junun maéhan Rahwana sarta ngaleupaskeun Sita.Sita tuluy diboyong balik ka Ayodya sarta Rama dinobatkeun jadi raja.

3. RAMA JEUNG SINTA

Rama Jeung Sinta

Rama Jeung Sinta

Kacaritakeun dina hiji nagara anu ngarana Mantili aya hiji putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina nya wastana Dewi Sinta. Anjeunanana teh putri raja nagara Mantili nyaeta Prabu Janaka. Dina hiji waktu sang Prabu ngayakeun sayembara kanggo ngengingkeun sang pangeran kanggo putrina anu di pikayaah yaeta Dewi Sinta. Jeung tungtungna sayembara eta teh di menangkeun ku putra mahkota karajaan Ayodya nya wastana teh Raden Rama Wijaya. Tapi kacarita keun oge aya deui saorang raja Alengkadiraja nyaeta Prabu Rahwana, anu keur mikahareup katresna mung sanes ka dewi Sinta tapi ka Dewi widowati. Titingalian Rahwana Sinta teh dianggap jelemaan dewi Widowati anu diiimpikeunnana.

Dina hiji perjalanan Rama Sinta  jeung Lesmana keur ngaliwatan  leuweng geledegan  anu namina leuweng Dandaka, si raksasa Prabu Rahwana nunutur wae anu di incer na mah Sinta, lantaran rek nyulik Sinta rek dibawa ka Istanana tuluy rek di jadikeun pamajikannana teu lila Rahwana teh ngarobah salah sahiji pembantuna nyaeta Marica jadi Kijang kencana. Tujuannana keur mancing Rama ngaburu eta Kijang  jadi-jadian kusabab eta teh kahayang Sinta, jeung bener weh sangges Sinta ninggal eta Kijang, Sinta hoyong Rama newak eta Kijang. Ku sabab eta kahoyong istrina anu di pikayaah Rama ngaleos keur ngaburu eta Kijang ninggal keun Sinta jeung Lesmana. Kusabab geus lila Rama ningalkeun Shinta jeung Lesmana, shinta geus teu ngareunah hate  ka Rama.

Terus menta tulung ka Lesmana pikeun nyusulan Rama. Sa acan ditinggalkeun Shinta Lesmana nyiapkeun panyumputan keur ngajaga Shinta nyaeta nyieun lingkaran magis.Shinta ulah ngaluarkeun saeutik oge tina anggota bandanna ngameh kasalametanana tetep ka jamin, saeunggeus lesmana ninggalkeun Shinta, Rahwana rek beraksi keur nyulik shinta, ngan usaha eta gagal kusabab aya lingkaran magis tea. Rahwana neangan cara deui, carana nyamar jadi brahmana tujuananna keur nyokot hate shinta keur mere sedekah, tipuan muslihat nu dipake mere hasil yen shinta ngaluar keun lengeuna keur mere sedekah teu sadar shinta geus ngalanggar ketentuan lingkaran magis nyaeta ulah ngaluarkeun saeutik oge anggota badan. Kusabab embung katinggaleun Rahwana buru-buru metot leungeun Shinta keur kaluar tina lingkaran.

Salajeungna Shita teh di candak ka istana Rahwana di Alengka. Di tengah perjalanan saacan tepi ka Alengka aya manuk garuda anu wastana ngarana Jatayu uninga nyaho ka Dewi Shinta yen Dewi Shinta teh puteri Prabu Janaka anu mangrupikeun  sobat deketna Jatayu. Niat bade nulungan Dewi Shinta ngan hanjakal Jatayu eleh ku Rahwana. Dina wangsa nu sami, rama terus ngaburu eta Kijang sareng akhirna mah Rama tiasa manah eta Kijang teh robah deui jadi raksasa dina wujud saeunyana, Marica ngalawan ka Rama sehingga aya kajadian adu jajaten diantara kaduana anu akhirna Rama tiasa ngelehkeun Marica ku panahna.

Dina mangsa nu sami Lesmana tiasa mendakan Rama sareng dua nana tiasa mulih ka tempat dimana Shinta ditinggalkeun mungsa dugina ka eta tempat Shinta tos teu aya. Salajeungna Rama sareng Lesmana milarian eta Dewi Shinta, terus papendak sareng Jatayu anu tos boborot kugeutih, Rama nyangki Jatayu nyulik Shinta, mungtiasa dicegah ku Lesmana. Tina cariosan Jatayu tiasa ka uninga yen nu nyulik Shinta teh nyaeta Rahwana teu kungsilila Jatayu maot.

Rama sareng Lesmana angkat ka istana Rahwana, di tengah jalan pendak sareng monyet bodas anu ngarana Hanoman anu keur milarian kesatria pikeun ngelehkeun Subali. Subali teu nyaeta lanceuk na Sugriwa emangna Hanoman nu jadi  lanceuk ngarebut ka bogohna dina nyaeta dewi tara. Ringkes carita rama sayagi rek ngabantung elehkeun subali jeung tungtungna usahana ngahasilkeun yen dewi tara jadi istrinasugriwa. Dina kasempetan eta nyaritakeun yen rama jeung lesmana rek neraskeun milarian shinta anu diculik kurahwana di istana alengka.

Kusabab geus ngarasa boga budi ka rama, sugriwa teh nawarkeun bantosan pikeun milari shinta, nyaeta mimitina ngutus hanoman ka istana alengka. Rek neangan rahwana nu nyumputkeun shinta jeung ngaluntik kekuatan pasukan rahwana.

Taman argasoka teh taman karajaan alengka tempat dimana shinta meakeun poe-poe nungguan dipapageun kusalakina. Diagrasoka di baturan Trijata kamenakan rahawana salian tidinya oge ngusahakeun ngolo shinta ngarah jadi pamajikan rahwana. Geus sababaraha kali rahwana menta jeung maksa shinta jadi pipamajikaneun nanan ditolak wae nepi keun rahwana beak kasabaranana jeung boga niat haying maehan shinta tapi teu bisa da dihalangan ku Trijata. Dina kanalangsaannana shinta di taman agrasoka, shinta ngadangu aya nu ngahariring ku monyet bodas anu keur naluntik, saenggeus kanyahoan mah shinta the buru-buru hanoman teh manyunan ka shinta teras nerangkeun maksad kasumpinganana diutus ku carogena shinta nyaeta Rama. Saatos ngadugikeun maksadna Hanoman teh buru- buru ngaluntik deui kekuatan karajaan alengka. Carana teh nyaeta ngaruksak kaendahan taman karajaan, tungtungna Hanoman teh di tewak ku Indrajit putra rahwana terus dibawa ka Rahwana, kusabab ngambek Hanoman teh rek dipaehan tapi ditulungan ku adina nyaeta Kumbakarna. Kusabab dianggap nantang nya kumbakarna teh di usir ti karajaan Alengka, tapi tungtungna Hanoman teh tetep kudu di hukum nyaeta kudu diduruk hirup-hirup tapi Hanoman teh lain paeh diduruk malah Hanoman ngaduruk karajaan Alengka jeung manehna bisa kabur. Sabalikna ti alengka Hanoman ngadongenkeun sagala kajantenan jeung kaayaan karajaan alengka ka rama. Saatos aya laporan kitu the rama boga niat rek indit ka karajaan alengka jeung dituturkeun ku pasukan monyet anak buah Hanoman.

Kacaritakeun di istana rahwana jadi perang, ngamimitian ti pihak alengka dipimpin ku indrajit.Dina sajeroning perang eta the indrajiteleh.Alengka ka desek ku tentara rama, nya kumbakarna raksasa anu bijaksana dipiwarang ku rahwana jadi senapati perang kumbakarna nyanggupan tapi lain jang ngabela lanceukna anu murka namun keur ngabela Alengkadiraja. Dina peperangan ieu kumbakarna bisa dielehkeun ku rama kalawan maot nu di pika hormat ku bangsana. Kusabab raina maot, tungtungna rahwana ngalawan sorangan manyunan rama, nya dina peperangan eta teh bisa dieleh keun kupasukan anu dipingpin ku rama. Rahwana maot ku panah pusaka rama jeung digencet kugunung Sumawana anu dibawa ku Hanoman.

Saeunggeus peperangan anu sakitu kacida rongkahna jeung elehna ti pihak alengka nya rama the bungah teu aya papadanana, asup kajero istana bari milari bojona. Teu hilap hanoman nganterka taman argasoka keur nepangan Shinta. Tapi rama teh nolak kusabab nganggap Shinta teu leres salami aya dikarajaan Alengka, rama teh nyungkeun buktos kasuciannana nyaeta ngalakukeun ngaduruk sorangan. Kusabab leresna kesucian shinta sareng pitulungna ti dewa api Shinta teu salamet tina seuneu. Jeung kabuktikeun rehna shinta teh masih keneh suci jeung tungtungna Rama teh tiasa narima deui shinta, kalawan suka bungah anu teu aya papadana. Jeung tungtungna dina carita eta maranehna balik deui ka istanana.

 

4. PRABU DASARATA

Di karajaan Ayodhya anu makmur, rajana nyaéta Prabu Dasarata. Manéhna nyaéta saurang raja anu amat dicinta sakumna rahayatna. Dina mangsa pamaréntahanana, karaharjaan ngaronjat, hasil panén melimpah, perdagangan maju pesat. Tiasa disebutkeun ampir euweuh kesengsaraan sarta kamiskinan.

Dasarata ngabogaan tilu permaisuri, nyaéta Kosalya, Sumitra, sarta Kekayi. Dina kahirupan asmara, Dasarata reujeung katilu pamajikanana ieu ngarasa bagja sarta henteu miboga masalah. Tapi ti katilu wanoja ieu anu pang sanggup minuhan hasrat

ragawi Dasarata nyaéta Kekayi. Dipanon Dasarata, ibarat obor, Kekayi henteu kungsi redup. Manéhna sok bersinar, burahay, sarta sanggup méré naon anu dipikahayang salakina, ampir dina unggal wayah.

Sabot anjog waktuna para pamajikan Dasarata ieu dikaruniaan  turunan, dewi Kosalya ngababarkeun saurang lalaki kasep anu dibéré ngaran Rama, anu tinangtu jadi putera makuta karajaan Ayodhya. Saterusna dewi Kekayi ngababarkeun putera mungil

rupawan anu ngaranna Bharata. Pamungkas ti dewi Sumitra lahir dua putera kembar, Laksmana sarta Satrugna. Kaopat anak lalaki kasep ieu tumuwuh kalayan cageur, hirup rukun, silih tulung nulungan hiji sarua séjén. kacerdasan sarta kapinteuran dina sagala hal ti putera2 karaton ieu nyampurnakeun kabagjaan kulawarga karaton.

Saéstuna, aya riwayat ti mangsa katukang Dasarata anu jaga tiasa jadi mangaruhan ka lalampahan nasibna. Dina waktu Dasarata masih ngora sarta tacan nikah, manéhna resep moro sarta ngabogaan kabisaan maenkeun panah hiji hal kalayan pas ngan ukur ku

ngaregepkeun sorana waé. Hiji peuting, Dasarata moro ka tengah leuweung. Di tepi hiji walungan, manéhna ngadéngé sora gajah anu keur inum. Teu kudu nempo sasaran manéhna geura-giru ngalaan anak panahnya. Tapi manéhna reuwas alatan ujug-ujug makhluk kasebut ngagorowok jeung sora manusa. Waktu manéhna ngadeukeutan sarta nempo sasaranna, kasampak saurang pertapa ngora ngagolepak teu daya. Manéhna katempo ambek dina kanyenyeri, sarta ngomong yén kadua kolotna anu lolong keur nungguan dirina mangmawakeun cai.

Saméméh maot, sang pertapa ngora éta ngajurung ambéh Dasarata membawakan cai ka hareupeun kadua kolotna anu lolong

sarta kolot renta. Dasarata ngajalankeun permohonan pamungkas kasebut sarta ngécéskeun kajadian anu lumangsung ka kadua kolot si nonoman. Dasarata ogé ménta hampura dina maranéhanana luhur kajadian éta.

Ngadéngé guaran Dasarata, kadua kolot kasebut ngajurung Dasarata ambéh manéhna nganteur maranéhanana ka tepi walungan pikeun saukur nyepeng jasad puteranya anu dipikancinta pikeun pamungkas kalina. Saterusna, maranéhanana ngayakeun upacara pambeuleman anu meujeuhna pikeun puteranya. Alatan rasa cintana anu kitu badag dina puteranya, kadua kolot éta sapuk ngaleburkeun diri babarengan ka seuneu pambeuleman. Saméméh luncat ka jero seuneu, bapa si nonoman ngalieuk ka Dasarata sarta ngomong yén Dasarata baris narima balesan luhur gawénana éta.

Jaga hiji waktu engké, Dasarata baris mati nelangsa dina kahanjelu alatan ditinggalkeun ku puteranya anu pang dicinta sarta dijadikeun tumpuan harepan.

Kajadian séjén ti mangsa katukang Dasarata, ayeuna sanggeus manéhna nikah, nyaéta sabot manéhna ngagabung kalayan pasukan batara Indra ti Kahyangan ngalawan pasukan buta penyerang kahyangan. Dasarata ngalaman tatu tatu anu cukup parna sanggeus

junun ngéléhkeun para buta éta, komo nyawana ampir henteu deui

katulung alatan parnana tatu-tatu anu dideritana. Pamajikan anu sanggup ngarawat, ngobatan sarta nungguan salila Dasarata gering henteu séjén nyaéta dewi Kekayi.

Diperlukeun kasabaran sarta katahanan awak rongkah pikeun ngalakonan kabéh éta, hiji hal anu Kosalya sarta Sumitra, kadua pamajikan Dasarata anu séjén, henteu piboga.

Dasarata rumasa reueus kana kasatiaan Kekayi, ku kituna manéhna ngucap pikeun daék minuhan dua paménta Kekayi, naon waé éta. Tapi Kekayi ngomong pikeun nunda paméntana, nepi ka manéhna merlukeunana. Toh, kedal saurang raja nyaéta leuwih ti hiji pasini.

Hubungannana sareng kaagamaan nyaeta , “Kekayi nyaeta pamajikan anu sholeh sarta satya ka salakina meskipun dinu kaadaan naon bae, sabab nu ngaranna salaki mah imam dinu kaluwarga“

Kutipan eta aya hubungannana sareng kasetiaan Kekayi kanu jadi bojo nyaeta Prabu Dhasarata.

“maneh tong sombong kanu naon nu ku maneh kabisa, allah anu leuwih kuasa kanu diri maraneh sadaya”

Kutipan eta aya hubungannana sareng kasombongan Prabu Dhasarata kana kabisaanana dina maenkeun panah, nepikeun ka salah sasaran.

 

Iklan

3 Responses to Carita-Carita Sunda

  1. yesi yes yes says:

    cerita ini menarik

  2. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.
    It was really informative. Your site is extremely helpful.
    Thank you for sharing!

Mangga Bilih Bade Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: